We have some exciting news to share with you all – tickets for our 2023 train services are now on sale, with our season starting on Saturday March 25th. 

Here are our journey options for 2023: 

Snowdonia Star
Caernarfon to Porthmadog
(Full details)

Gelert Explorer
Caernarfon to Beddgelert
(Full details)

The Quarryman
Blaenau Ffestiniog – Porthmadog
(Full details)

The Aberglaslyn
Porthmadog – Beddgelert
(Full details)

The Harbourmaster
Porthmadog to Caernarfon
(Full details)

Mountain Spirit
Porthmadog to Blaenau Ffestiniog
(Full details)

Woodland Wanderer
Porthmadog to Tan-y-Bwlch
(Full details)

The Cwellyn
Caernarfon to Rhyd Ddu
(Full details)

This year, visitors will be able to book a full return journey, a one-way ticket between stations or hop on and off trains (depending on service frequency).  

As you may have noticed, a notable addition to our 2023 journey options is a new service – ‘The Quarryman’ – providing an opportunity to start and finish your journey at Blaenau Ffestiniog. 

Passengers on ‘The Quarryman’ will follow the route of the old slate trains, which transported their valuable cargo from the quarries to the harbour at Porthmadog. Leaving Blaenau Ffestiniog, the train passes the impressive slate tips, stark reminders of the town’s industrial past, before heading through the picturesque Vale of Ffestiniog. Arriving in Porthmadog, you will have time to explore the harbour town, visit the maritime museum on the quayside and enjoy some lunch, before the return journey to ‘the town that roofed the world’.

We are counting down the days until our trains are back in steam again and looking forward to welcoming you all to the Ffestiniog & Welsh Highland Railways in 2023! 

Mae gennym ni newyddion cyffrous i’w rhannu gyda chi i gyd – mae ein tymor yn dechrau ddydd Sadwrn, 25 Mawrth, a dyma ein hopsiynau taith 2023:

Seren Eryri
Caernarfon i Porthmadog
(Manylion llawn)

Fforiwr Gelert
Caernarfon i Beddgelert
(Manylion llawn)

Y Chwarelwr
Blaenau Ffestiniog i Porthmadog
(Manylion llawn)

Yr Aberglaslyn
Porthmadog i Beddgelert
(Manylion llawn)

Yr Harbwrfeistr
Porthmadog i Caernarfon
(Manylion llawn)

Ysbryd y Mynydd
Porthmadog i Blaenau Ffestiniog
(Manylion llawn)

Crwydrwr y Goedwig
Porthmadog i Tan-y-Bwlch
(Manylion llawn)

Y Cwellyn
Caernarfon i Rhyd Ddu
(Manylion llawn)

Eleni, bydd ymwelwyr yn gallu archebu taith ddwyffordd llawn, tocyn unffordd rhwng gorsafoedd neu ymuno ac ymadael o drenau ar orsafoedd canolradd (yn dibynnu ar amlder y gwasanaeth). 

Fel efallai eich bod wedi sylwi, ychwanegiad nodedig i’n hopsiynau taith 2023 yw gwasanaeth newydd – ‘Y Chwarelwr’ – sy’n rhoi cyfle i ddechrau a gorffen eich taith ym Mlaenau Ffestiniog. 

Bydd teithwyr ar ‘Y Chwarelwr’ yn dilyn llwybr yr hen drenau llechi, oedd yn cludo eu cargo gwerthfawr o’r chwareli i’r harbwr ym Mhorthmadog. Gan adael Blaenau Ffestiniog, mae’r trên yn mynd heibio’r tomennydd llechi trawiadol, sy’n ein hatgoffa’n o orffennol diwydiannol y dref, cyn mynd drwy ddyffryn prydferth Ffestiniog. Ar ôl cyrraedd Porthmadog, bydd gennych amser i grwydro’r dref harbwr, ymweld â’r amgueddfa forwrol ar lan y cei a mwynhau ychydig o ginio, cyn y daith yn ôl i’r ‘dref a roddod do ar y byd’. 

Mae manylion llawn ein gwasanaethau 2023 i’w gweld ar ein gwefan.

Rydym yn cyfri’r dyddiau nes bod ein trenau yn ôl mewn stêm eto ac yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd i Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn 2023!