FAQ

Answers to some of your Frequently Asked Questions...
Is this the railway that goes up Snowdon?
English|Welsh

No. Whilst both the Ffestiniog and Welsh Highland Railways travel through the Snowdonia National Park they do not go to the top of Snowdon, although the Welsh Highland stations at Rhyd Ddu and Snowdon Ranger are located at the foot of two of the most popular paths to the summit.

Is this the railway that goes up Snowdon? Ai hwn yw'r rheilffordd sy'n mynd i fyny'r Wyddfa?

No. Whilst both the Ffestiniog and Welsh Highland Railways travel through the Snowdonia National Park they do not go to the top of Snowdon, although the Welsh Highland stations at Rhyd Ddu and Snowdon Ranger are located at the foot of two of the most popular paths to the summit.

Na. Er bod Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri yn teithio drwy Parc Cenedlaethol Eryri nid ydynt yn mynd i ben yr Wyddfa, er bod gorsafoedd Ucheldir Cymru yn Rhyd Ddu a Ranger yr Wyddfa yn cynnig mannau cychwyn delfrydol i ddau o’r llwybrau mwyaf poblogaidd i gopa’r Wyddfa.


Where can I park?
English|Welsh

Parking is available in Porthmadog Harbour Station (LL49 9NF) where we have a £2.00 all day car park. If it is full we have a Car Park Host who will direct you to our overflow Car Park which is also £2.00 all day. In Caernarfon there is a small car park next to Gwynedd Tyres, while the large Slate Quay carpark is just a few minutes walk away close to the castle. We have small free car parks at Minffordd, Tan y Bwlch, Tanygrisau and Dinas – for post codes see this page. There are no parking facilities at our other stations but nearby public parking is available.

Where can I park? Oes yna gyfleusterau parcio?

Parking is available in Porthmadog Harbour Station (LL49 9NF) where we have a £2.00 all day car park. If it is full we have a Car Park Host who will direct you to our overflow Car Park which is also £2.00 all day. In Caernarfon there is a small car park next to Gwynedd Tyres, while the large Slate Quay carpark is just a few minutes walk away close to the castle. We have small free car parks at Minffordd, Tan y Bwlch, Tanygrisau and Dinas – for post codes see this page. There are no parking facilities at our other stations but nearby public parking is available.

Mae cyflusterau parcio ar gael yng Ngorsaf Harbwr Porthmadog (LL49 9NF) am £2.00 trwy’r dydd. Os yw’r maes parcio yma yn llawn mae gennym gweithwyr a fydd yn eich cyfeirio i’n Maes Parcio gorlif sydd hefyd yn £2.00 trwy’r dydd. Yng Nghaernarfon mae maes parcio bach wrth ymyl Teiars Gwynedd, tra bod maes parcio’r Cei Llechi ychydig funudau i ffwrdd, wrth ymyl y castell. Yn ogystal a hyn, mae gennym feysydd parcio bach ym Minffordd, Tan y Bwlch, Tanygrisau a Dinas, lle does ddim angen talu. Gweler y dudalen hon am manylion pellach. Nid oes cyfleusterau parcio yn ein gorsafoedd eraill ond mae parcio cyhoeddus ar gael gerllaw.


Are dogs allowed on your trains?
English|Welsh

Dogs are welcome in the 3rd Class portions of our trains. A standard fare of £3.00 per dog applies. We regret that dogs (except assistance dogs) are not allowed in 1st class. Guide/Assistance dogs travel free of charge and are welcome in all our station buildings and carriages. Please Note – Dogs are not allowed on carriage seats.

Are dogs allowed on your trains? A ganiateir cŵn ar eich trenau?

Dogs are welcome in the 3rd Class portions of our trains. A standard fare of £3.00 per dog applies. We regret that dogs (except assistance dogs) are not allowed in 1st class. Guide/Assistance dogs travel free of charge and are welcome in all our station buildings and carriages. Please Note – Dogs are not allowed on carriage seats.

Mae croeso i gŵn yn y cerbydau 3ydd dosbarth. Bydd pris safonol o £3.00 y ci yn ofynnol. Mae’n ddrwg gennym na chaniateir cŵn (heblaw cŵn cymorth) yn y cerbydau dosbarth 1af. Mae cŵn tywys / cymorth yn teithio am ddim ac mae croeso iddynt yn holl gyflusterau a cherbydau ar hyd y Rheilffordd. Ni chaniateir cŵn ar seddi cerbyd.


Can I buy my Tickets in Advance?
English|Welsh

Can I buy my Tickets in Advance?

Yes you can, but it is not compulsory. Third Class tickets can be booked online. You need to decide which railway you are travelling on then select date and time of train. Your tickets will be ready for your arrival – please bring your reference number from the booking confirmation.

Please note this does not book you into a specific seat so you will need to arrive in plenty of time to choose your carriage.

First Class tickets with guaranteed seats can be booked in advance by phoning our booking office on 01766 516024. This is a bespoke service that not only allows you to reserve your seats but also to enquire about added extras that may be available for special occasions.

Can I buy my Tickets in Advance? Gallaf brynu fy nhocynnau ymlaen llaw?

Can I buy my Tickets in Advance?

Yes you can, but it is not compulsory. Third Class tickets can be booked online. You need to decide which railway you are travelling on then select date and time of train. Your tickets will be ready for your arrival – please bring your reference number from the booking confirmation.

Please note this does not book you into a specific seat so you will need to arrive in plenty of time to choose your carriage.

First Class tickets with guaranteed seats can be booked in advance by phoning our booking office on 01766 516024. This is a bespoke service that not only allows you to reserve your seats but also to enquire about added extras that may be available for special occasions.

Gallwch, ond nid yw’n orfodol. Gellir archebu tocynnau 3ydd dosbarth ar-lein – cliciwch yma. Bydd angen i chi benderfynu pa rheilffordd rydych chi’n teithio arni a dewis dyddiad ac amser y trên. Bydd eich tocynnau’n barod i chi pan gyrhaeddwch, cofiwch ddod â’ch cyfeirnod o’r cadarnhad archebu.

Sylwch nad yw hyn yn eich archebu mewn sedd benodol felly bydd angen i chi gyrraedd mewn digon o amser i ddewis eich seddi.

Gellir archebu tocynnau dosbarth cyntaf gyda seddi gwarantedig ymlaen llaw, drwy alw ein swyddfa archebu ar 01766 516024. Mae hwn yn wasanaeth pwrpasol sydd nid yn unig yn caniatau i chi gadw’ch seddi ond hefyd i holi am bethau ychwanegol a allai fod ar gael ar gyfer achlysuron arbennig.


Are there toilets on the train?
English|Welsh

There is a toilet on each of our regular service trains. These can be accessed by most of the train by walking through the carriages. Due to this being a narrow gauge railway, our toilets are ‘narrow gauge’ too. Our station toilets, however, are full sized and far more salubrious, so please make use of the facilities before you travel. There are accessible toilets and baby changing facilities at all our main stations.

Are there toilets on the train? Oes yna doiledau ar y trên?

There is a toilet on each of our regular service trains. These can be accessed by most of the train by walking through the carriages. Due to this being a narrow gauge railway, our toilets are ‘narrow gauge’ too. Our station toilets, however, are full sized and far more salubrious, so please make use of the facilities before you travel. There are accessible toilets and baby changing facilities at all our main stations.

Mae toiled ar bob un o’n trenau gwasanaeth arferol. Bydd mynediad ar gael i rhain drwy gerdded trwy’r cerbydau. Sylwir gan ein bod yn gweithredu ar rheilffordd gul, mae ein toiledau yn gyfyng.

Mae’r toiledau yn ein gorsafoedd yn fwy o faint felly rydym yn awgrymu defnyddio’r cyfleusterau cyn i chi deithio. Mae toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babanod ar gael yn yr holl brif orsafoedd.


Can I do a return journey between Caernarfon and Blaenau Ffestiniog in one day?
English|Welsh

This is generally not available but may be possible during our High Summer service, starting your trip at Blaenau Ffestiniog. The best way to have a full day out is to use a Snowdonia single and make a circle using the Conwy Valley Line between Blaenau Ffestiniog and Llandudno or Llandudno Junction , plus a service bus between Caernarfon and your chosen station. There are a variety of tickets available to enable you to do this day out on the rails.

Can I do a return journey between Caernarfon and Blaenau Ffestiniog in one day? Gallaf wneud daith yn ôl rhwng Caernarfon a Blaenau Ffestiniog mewn un diwrnod?

This is generally not available but may be possible during our High Summer service, starting your trip at Blaenau Ffestiniog. The best way to have a full day out is to use a Snowdonia single and make a circle using the Conwy Valley Line between Blaenau Ffestiniog and Llandudno or Llandudno Junction , plus a service bus between Caernarfon and your chosen station. There are a variety of tickets available to enable you to do this day out on the rails.

Yn gyffredinol, nid yw hyn ar gael ond gall fod yn bosibl yn ystod ein gwasanaethau Haf, gan gychwyn ar eich daith ym Mlaenau Ffestiniog. Y ffordd orau o gwblhau diwrnod llawn yw defnyddio tocyn Sengl Eryri a gwneud cylch gan ddefnyddio Llinell Cwm Conwy rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno neu Gyffordd Llandudno, ynghyd â bws gwasanaeth rhwng Caernarfon a’r orsaf o’ch dewis. Mae yna amrywiaeth o docynnau ar gael i’ch galluogi chi i gwblhau y diwrnod hwn ar y cledrau.


Can I break my journey?
English|Welsh

Yes. Any of our standard single and return tickets allow you to break your journey at intermediate stations if there are later services in the timetable to allow you to complete your journey.

Can I break my journey? Gallaf dorri fy nhaith?

Yes. Any of our standard single and return tickets allow you to break your journey at intermediate stations if there are later services in the timetable to allow you to complete your journey.

Gallwch. Mae unrhyw un o’n tocynnau sengl a thocynnau dychwelyd safonol yn caniatau i chi dorri’r daith mewn gorsafoedd canolradd os oes gwasanaethau diweddarach yn yr amserlen sy’n galluogi i chi ddychwelyd i gwblhau eich taith.


Are single fares available?
English|Welsh

Yes. Single fares are available on both lines between any stations. Please contact our Booking Offices for details of fares.

Are single fares available? Oes prisiau trip sengl ar gael?

Yes. Single fares are available on both lines between any stations. Please contact our Booking Offices for details of fares.

Oes. Mae prisiau sengl ar gael ar y ddwy rheilffordd rhwng yr gorsafoedd gwahanol. Cysylltwch â’n Swyddfeydd Archebu i gael manylion y prisiau.


Can I reserve a seat?
English|Welsh

Seats can be reserved in advance in 1st class for journeys starting in Caernarfon or Porthmadog only. There are no seat reservations available in 3rd class although wheelchair spaces can be reserved on journeys starting in Caernarfon or Porthmadog. 1st class and wheelchair reservations can be made in person at Porthmadog Booking Office or by telephoning 01766 516024 no later than 1pm on the day before travel.

Can I reserve a seat? Gallaf archebu sedd penodol?

Seats can be reserved in advance in 1st class for journeys starting in Caernarfon or Porthmadog only. There are no seat reservations available in 3rd class although wheelchair spaces can be reserved on journeys starting in Caernarfon or Porthmadog. 1st class and wheelchair reservations can be made in person at Porthmadog Booking Office or by telephoning 01766 516024 no later than 1pm on the day before travel.

Gellir archebu sedd penodol ymlaen llaw yn y dosbarth 1af ar gyfer teithiau sy’n cychwyn yng Nghaernarfon neu Porthmadog yn unig. Nid oes archebion sedd ar gael yn y 3ydd dosbarth, er hyn gellir archebu safle i gadeiriau olwyn ar deithiau sy’n cychwyn yng Nghaernarfon neu Porthmadog. Gellir archebu safle i chadeiriau olwyn yn nosbarth 1af, yn Swyddfa Archebu Porthmadog neu drwy galw 01766 516024 erbyn 1pm ar y diwrnod cyn i chi deithio.


What about my mobility scooter?
English|Welsh

We regret that due to space constraints we are unable to accommodate mobility scooters on any of our trains.

What about my mobility scooter? Beth am fy sgwter symudol?

We regret that due to space constraints we are unable to accommodate mobility scooters on any of our trains.

Na allwn ganiatau mynediad ar gyfer sgwteri symudol ar ein trenau oherwydd y cysflusterau cyfyngedig.


You have 3rd and 1st class carriages on your trains. What happened to 2nd class?
English|Welsh

When first introduced in the 19th century most UK trains had three classes of accommodation. In the late Victorian period sales of 2nd class tickets were significantly reduced, partly by the government putting a fixed rate on 3rd class fares even though much of the 3rd class accommodation had been improved to encourage passengers. Railway companies then began to remove 2nd class carriages from their trains.

The Ffestiniog Railway has some 2nd class accommodation, limited to a few compartments on heritage carriages. Records show that the 2nd class accommodation was being downgraded to 3rd class by 1887. However in recent restorations a number of our original carriages have been returned to their ‘as new’ arrangement meaning you may be able to travel in a second class compartment today. As we don’t have any 2nd class fares any more, both 1st and 3rd class tickets are valid in these compartments.

You have 3rd and 1st class carriages on your trains. What happened to 2nd class? Mae gennych gerbydau 3ydd dosbarth a dosbarth 1af ar eich trenau. Beth ddigwyddodd i’r ail ddosbarth?

When first introduced in the 19th century most UK trains had three classes of accommodation. In the late Victorian period sales of 2nd class tickets were significantly reduced, partly by the government putting a fixed rate on 3rd class fares even though much of the 3rd class accommodation had been improved to encourage passengers. Railway companies then began to remove 2nd class carriages from their trains.

The Ffestiniog Railway has some 2nd class accommodation, limited to a few compartments on heritage carriages. Records show that the 2nd class accommodation was being downgraded to 3rd class by 1887. However in recent restorations a number of our original carriages have been returned to their ‘as new’ arrangement meaning you may be able to travel in a second class compartment today. As we don’t have any 2nd class fares any more, both 1st and 3rd class tickets are valid in these compartments.

Pan gyflwynwyd yn y 19eg ganrif, roedd gan y mwyafrif o drenau Prydain dri dosbarth o gerbyd. Erbyn diwedd oes Fictoria gostyngwyd gwerthiant docynnau yr 2ail ddosbarth yn sylweddol, gan fod y llywodraeth wedi cyflwyno cyfradd sefydlog ar brisiau 3ydd dosbarth yn ogystal a gwella safon y cerbydau i annog teithwyr newydd. O ganlyniad i hyn, mi ddechreuodd gwmniau rheilffordd dynnu cerbydau 2ail dosbarth o’u trennau.

Mae gan Reilffordd Ffestiniog rhywfaint o gyflusterau 2ail ddosbarth, wedi ei cyfyngu i rhai adrannau ar y cerbydau treftadaeth. Mae cofnodion yn dangos fod cerbydau 2ail ddosbarth wedi eu israddio i’r 3ydd dosbarth erbyn 1887. Fodd bynnag, mewn adferiadau diweddar, mae nifer o’n cerbydau gwreiddiol wedi eu dychwelyd i’w trefniant gwreiddiol sy’n golygu fod posibilrwydd y gallwch deithio mewn adran ail ddosbarth heddiw. Gan nad oes unrhyw docynnau ail ddosbarth ar werth bellach, bydd tocynnau dosbarth 1af a 3ydd dosbarth yn ddilys yn yr adrannau hyn.


Can you recommend somewhere for us to stay?
English|Welsh

As there is such a wide range of accommodation available in the area surrounding our railways we do not directly recommend accommodation providers. We suggest you visit the North Wales Tourism website or telephone their accommodation hotline on 08705 168767.

Can you recommend somewhere for us to stay? Allwch chi argymell llety?

As there is such a wide range of accommodation available in the area surrounding our railways we do not directly recommend accommodation providers. We suggest you visit the North Wales Tourism website or telephone their accommodation hotline on 08705 168767.

Gan fod dewis eang o letai ar gael yn yr ardal o amgylch ein rheilffyrdd, nid ydym yn argymell cwmniau llety uniongyrchol. Awgrymwn eich bod yn ymweld â gwefan Twristiaeth Gogledd Cymru neu galw eu rhif ffon cymorth llety ar 08705 168767.


Why are there two Welsh Highland Railways in Porthmadog?
English|Welsh

Apart from the 25 mile railway between Porthmadog and Caernarfon, which uses the route of the original Welsh Highland Railway which closed in 1936, there is another similarly-named railway at the far end of the High Street from Harbour Station. The Welsh Highland Heritage Railway offers short train rides and operates an excellent museum. The two companies are in no way related.

Why are there two Welsh Highland Railways in Porthmadog? Pam oes dwy Reilffordd Ucheldir Cymru wedi eu lleoli ym Mhorthmadog?

Apart from the 25 mile railway between Porthmadog and Caernarfon, which uses the route of the original Welsh Highland Railway which closed in 1936, there is another similarly-named railway at the far end of the High Street from Harbour Station. The Welsh Highland Heritage Railway offers short train rides and operates an excellent museum. The two companies are in no way related.

Ar wahân i’r rheilffordd 25 milltir rhwng Porthmadog a Caernarfon, sy’n defnyddio’r llwybr Rheilffordd Ucheldir Cymru gwreiddiol a gaeodd ym 1936, mae rheilffordd arall o’r un enw ym mhen pellaf y Stryd Fawr ym Mhorthmadog. Mae Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru yn cynnig trafnidiaeth trên ac yn gweithredu amgueddfa ragorol. Nid yw’r ddau gwmni yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd.