This weekend, we will be welcoming author, illustrator and songwriter, Dawn Bosley, to Harbour Station as she launches a brand new series of adventures, starting with Series 2 – Book 1: ‘Theo The Yellow Bird – My Adventure on The Ffestiniog Steam Railway in Wales’

‘Theo The Yellow Bird’ is a children’s book series that follows the adventures of Theo, a cute little yellow bird with big blue eyes who loves making new friends and brings a ray of sunshine to where ever he goes!

Dawn is proud to present a brand new series of adventures,  Series 2 – Book 1 entitled ‘Theo The Yellow Bird – My Adventure on The Ffestiniog Steam Railway in Wales’   

We are excited to have teamed up with Dawn to launch this first book in the second series, which will be launched at Spooner’s in Harbour Station on Saturday 17th and Sunday 18th of December.

Discover more about ‘Theo The Yellow Bird’ on Dawn’s website.

Book launch details are available below:

Book Launch

Venue:  The Ffestiniog & Welsh Highland Railways, Porthmadog Harbour Station, located in the Spooners Cafe, Bar & Grill. Postcode  LL49 9NF

Dates:

17th December 2022 with two sessions on the day 11:00 and 14:00
18th December 2022 with two sessions on the day 11:00 and 14:00

Activities:

•          Meet Theo The Yellow Bird the Mascot.
•          Join in with singing and dancing to some of Theo songs
•          Meet the Author and get your first edtion books signed and dedicated to your loved ones.
•          Series 1 and Series 2 books will be for sale
•          An opportunity to create your own photo memories as you pose with Theo

Book Contents

All Dawns books come with the following features:

•          Theo will introduce you to some fun characters as he makes new friends on his adventures
•          Beautiful and colourful detailed illustrations
•          A free sing along song which can be downloaded as an MP3 or streamed on platforms such as Spofity
•          Quick observational quiz, to check that the children have been listening
•          Hidden characters to find and count within the illustrations.

Y penwythnos hwn, byddwn yn croesawu’r awdur, darlunydd a chyfansoddwr caneuon, Dawn Bosley, i Orsaf yr Harbwr wrth iddi lansio cyfres newydd sbon o anturiaethau, gan ddechrau gyda Chyfres 2 – Llyfr 1: ‘Theo The Yellow Bird – My Adventure on The Ffestiniog Steam Railway in Wales’

Mae ‘Theo The Yellow Bird’ yn gyfres o lyfrau i blant sy’n dilyn anturiaethau Theo, aderyn bach melyn ciwt â llygaid mawr glas sy’n caru gwneud ffrindiau newydd ac yn dod â ddigonedd o heulwen i ble bynnag mae’n mynd!

Mae Dawn yn falch o gyflwyno cyfres newydd sbon o anturiaethau, Cyfres 2 – Llyfr 1 o’r enw ‘Theo Yr Aderyn Melyn – Fy Antur ar Reilffordd Stêm Ffestiniog yng Nghymru’

Rydym yn gyffrous ein bod wedi ymuno â Dawn i lansio’r llyfr cyntaf hwn yn yr ail gyfres, a fydd yn cael ei lansio yn Spooner’s yng Ngorsaf yr Harbwr ddydd Sadwrn 17eg a dydd Sul 18fed o Ragfyr.

Darganfyddwch fwy am ‘Theo The Yellow Bird’ ar wefan Dawn.

Mae manylion lansio’r llyfr ar gael isod:

Lansiad Llyfr

Lleoliad: Cwmni Rheilffyrdd Ffestiniog, Gorsaf Harbwr Porthmadog, a leolir yn y Spooners Cafe, Bar & Grill. Côd post LL49 9NF

Dyddiadau:

17eg o Ragfyr 2022 gyda dwy sesiwn ar y diwrnod 11:00 a 14:00
18fed o Ragfyr 2022 gyda dwy sesiwn ar y diwrnod 11:00 a 14:00

Gweithgareddau:

• Dewch i gwrdd â Macot ‘Theo The Yellow Bird’
• Ymunwch â sesiwn chanu a dawnsio i rai o ganeuon Theo
• Cwrdd â’r Awdur a chael eich argraffiadau llyfrau cyntaf wedi’u llofnodi a’u cyflwyno i’ch anwyliaid.
• Bydd llyfrau Cyfres 1 a Chyfres 2 ar werth
• Cyfle i greu eich atgofion lluniau eich hun wrth i chi gyfarfod Theo.

Cynnwys y Llyfr

Mae holl lyfrau Dawn yn cynnwys y nodweddion canlynol:

• Bydd Theo yn eich cyflwyno i rai cymeriadau hwyliog wrth iddo wneud ffrindiau newydd ar ei anturiaethau
• Darluniau manwl hardd a lliwgar
• Cân gyd-ganu am ddim y gellir ei lawrlwytho fel MP3 neu ei ffrydio ar lwyfannau fel Spofity
• Cwis arsylwi cyflym, i wirio bod y plant wedi bod yn gwrando
• Cymeriadau cudd i’w darganfod a’u cyfrif o fewn y darluniau