Following today’s change to Covid restrictions in Wales, we are now working towards our plan to further open up access to our railway.

Next week, we should be in a position to announce the new arrangements.Access to trains at intermediate stations will become possible once more, initially for staff and members only, whilst we gain experience of our new way of working.

Mindful of very strong feedback from our paying customers that Covid safety remains important to them, we will continue with our cautious approach and will consider further relaxations at a later date. Last season we operated a ‘Covid Secure’ service, our plans for the start of this season were for a ‘Covid Light’ service, we are now moving to a ‘Covid Aware’ service.

We are still very mindful that Covid levels are rising and thus will continue monitoring the situation closely.

Once again, we thank our members and staff for their support and understanding as we work through the challenges that the pandemic has presented us.

Yn dilyn y newid heddiw i gyfyngiadau Coronafeirws yng Nghymru, rydym nawr yn bwriadu cychwyn ein cynllun i agor mynediad pellach i’n rheilffordd.

Yr wythnos nesaf, dylem fod mewn sefyllfa i gyhoeddi’r trefniadau newydd.Bydd mynediad i drenau mewn gorsafoedd canolradd yn dod yn bosibl unwaith eto, i ddechrau, ar gyfer staff ac aelodau yn unig, wrth i ni gael profiad o’n ffordd newydd o weithio.

Gan gofio adborth cryf iawn gan ein cwsmeriaid sy’n talu bod diogelwch Covid yn parhau i fod yn bwysig iddynt, byddwn yn parhau â’n dull gofalus ac yn ystyried ymlacio ymhellach yn ddiweddarach.Y tymor diwethaf buom yn gweithredu gwasanaeth ‘Covid Secure’, ein cynlluniau ar gyfer dechrau’r tymor hwn oedd gwasanaeth ‘Covid Light’, rydym bellach yn symud i wasanaeth ‘Covid Aware’.

Rydym yn dal i fod yn ymwybodol iawn bod lefelau Coronafeirws yn codi ac felly byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n agos.

Unwaith eto, diolchwn i’n haelodau a’n staff am eu cefnogaeth a’u dealltwriaeth wrth i ni weithio drwy’r heriau y mae’r pandemig wedi’u cyflwyno inni.