Summer holidays are here and we hope you’ll be among the visitors arriving in the area for a relaxing holiday in beautiful North Wales.

During your time here you may well come across a railway level crossing (or two) – whether you’re on a road or on a footpath. 

Level crossings should always be treated with respect and attention paid to lights and signs. Our friends at Network Rail have just sent us their new video, which gives some helpful advice on how to ensure your safety and those of others.

IMPORTANT – Remember that it is not always obvious that a train is approaching, especially in the hills or woods through which our trains run. Check carefully before crossing the line – and do not try to ‘beat the train’ at open crossings!

Mae gwyliau’r haf yma a gobeithiwn y byddwch ymhlith yr ymwelwyr sy’n cyrraedd yr ardal am wyliau hamddenol ym mhrydferthwch Gogledd Cymru.

Yn ystod eich amser yma mae’n bosibl iawn y dewch ar draws groesfan rheilffordd (neu ddwy) – nail ai ar y ffordd neu ar lwybr droed.

Dylid trin croesfannau rheilffordd gyda pharch bob amser a rhoi sylw i oleuadau ac arwyddion. Mae ein ffrindiau yn Network Rail newydd anfon eu fideo newydd atom, sy’n rhoi rhywfaint o gyngor defnyddiol ar sut i sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch pobl eraill.

PWYSIG – Cofiwch nad yw hi bob amser yn amlwg bod trên yn agosau, yn enwedig yn y bryniau neu’r coedwigoedd y mae ein trenau’n rhedeg drwyddynt. Gwiriwch yn ofalus cyn croesi’r llinell – a pheidiwch â cheisio ‘curo’r trên’ ar groesfannau agored!