We’ve some exciting news for our neighbours, as we are holding our first LOCALS’ DISCOUNT WEEK between the 11th and 18th of June…

We are offering a 50% discount (for the whole family) to local residents with their primary address in postcode areas LL22 – LL78 inclusive.

This discount will be available on all ‘Woodland Wanderer’ trains from Porthmadog, and on the ‘Gelert Explorer’ and ‘Snowdonia Star’ trains from Caernarfon.

Use voucher code JUNE50 to receive the discount when buying tickets online, by phone, at one of our Booking Offices or from the Guard on a train.

Customers must bring proof of residency (e.g. Driver’s License) on the day of travel to show at the check-in desk.

PLEASE NOTE: the Discount offer is for tickets only and does not include Guidebooks or Food & Drink. The code will not work on train services before the 11th of June or after 18th of June, or on trains other than the ‘Woodland Wanderer’, ‘Gelert Explorer’ and ‘Snowdonia Star’.

We hope to hold further LOCALS’ DISCOUNT WEEKS later in the season..!

Mae gennym ni newyddion cyffrous ar gyfer ein cymdogion, gan ein bod yn cynnal ein WYTHNOS DISGOWNT LLEOL cyntaf rhwng yr 11eg a’r 18fed o Fehefin…

Byddwn yn cynnig gostyngiad o 50% (i’r teulu cyfan) i drigolion lleol gyda’u prif gyfeiriad wedi’i leoli yn yr ardaloedd cod post: LL22 – LL78 yn gynwysedig.

Bydd y gostyngiad hwn yn ddilys ar holl wasanaethau ‘Crwydrwr y Goedwig’ o Borthmadog, ac ar y trenau ‘Fforiwr Gelert’ a ‘Seren Eryri’ o Gaernarfon.

Defnyddiwch cod y daleb JUNE50 i dderbyn eich gostyngiad wrth brynu tocynnau ar-lein, ar y ffôn, yn ein Swyddfeydd Archebu neu o’r ‘Gard’ ar y trên.

Rhaid i gwsmeriaid ddod â phrawf o breswyliad (e.e. Trwydded Yrru) ar y diwrnod teithio i’w ddangos wrth y ddesg gofrestru.

SYLWCH: mae’r cynnig Gostyngiad ar gyfer tocynnau yn unig ac nid yw’n cynnwys Arweinlyfrau na Bwyd a Diod. Ni fydd y cod yn gweithio ar wasanaethau trên cyn yr 11eg o Fehefin nac ar ôl 18fed o Fehefin, nac ar drenau heblaw ‘Crwydrwr y Goedwig’, ‘Fforiwr Gelert’ a ‘Seren Eryri’.

Gobeithiwn gynnal rhagor o WYTHNOSAU DISGOWNT LLEOL yn ddiweddarach yn y tymor..!