We’ve more exciting news for our neighbours, as we are holding our second LOCALS’ DISCOUNT WEEK between the 15th and 23rd of July.

We are offering a 50% discount (for the whole family) to local residents with their primary address in postcode areas LL22 – LL78 inclusive.

This discount will be available on:

▪️ ‘Woodland Wanderer’, ‘Mountain Spirit’ (14:10 departure ONLY) and ‘The Aberglaslyn’ trains from Porthmadog
▪️ ‘Gelert Explorer’ and ‘Snowdonia Star’ trains from Caernarfon.

Use voucher code JULY50 to receive the discount when buying tickets online, by phone, at one of our Booking Offices or from the Guard on a train.

Customers must bring proof of residency (e.g. Driver’s License) on the day of travel to show at the check-in desk.

PLEASE NOTE: the Discount offer is for tickets only and does not include Guidebooks or Food & Drink. The code will not work on train services before the 15th of July or after 23rd of July, or on trains other than those listed above.

We hope to hold further LOCALS’ DISCOUNT OFFERS later in the season!

Mae gennym ni newyddion cyffrous ar gyfer ein cymdogion, gan ein bod yn cynnal ein WYTHNOS DISGOWNT LLEOL rhwng yr 15ed a’r 23ain o Orffenaf.

Byddwn yn cynnig gostyngiad o 50% (i’r teulu cyfan) i drigolion lleol gyda’u prif gyfeiriad wedi’i leoli yn yr ardaloedd cod post: LL22 – LL78 yn gynwysedig.

Bydd y gostyngiad hwn ar gael ar:

▪️ ‘Crwydrwr y Goedwig’, ‘Ysbryd y Mynydd’ (gwasanaeth 14:10 YN UNIG) ac ‘Yr Aberglaslyn’ trenau o Borthmadog
▪️ ‘Fforiwr Gelert’ a ‘Seren Eryri’ trenau o Gaernarfon.

Defnyddiwch cod y daleb JULY50 i dderbyn eich gostyngiad wrth brynu tocynnau ar-lein, ar y ffôn, yn ein Swyddfeydd Archebu neu o’r ‘Gard’ ar y trên.

Rhaid i gwsmeriaid ddod â phrawf o breswyliad (e.e. Trwydded Yrru) ar y diwrnod teithio i’w ddangos wrth y ddesg gofrestru.

SYLWCH: mae’r cynnig Gostyngiad ar gyfer tocynnau yn unig ac nid yw’n cynnwys Arweinlyfrau na Bwyd a Diod. Ni fydd y cod yn gweithio ar wasanaethau trên cyn yr 15fed o Orffenaf nac ar ôl 23ain o Orffenaf, nac ar trenau heblaw am y rhai a restrir uchod.

Gobeithiwn gynnal rhagor o GYNIGION DISGOWNT LLEOL yn ddiweddarach yn y tymor!