We are looking forward to a busy summer and we want our neighbours to be part of it as well. So our LOCALS’ DISCOUNT will now be available on a selection of our train services throughout August…

We are offering a 50% discount (for the whole family) to local residents with their primary address in postcode areas LL22 – LL78 inclusive.

This discount will be available on the following trains:

  • TUESDAY: ‘The Cwellyn’ – 15:15 from Caernarfon
  • WEDNESDAY: ‘Woodland Wanderer’ – 15:30 from Porthmadog
  • THURSDAY: ‘The Cwellyn’ – 15:15 from Caernarfon
  • SATURDAY: ‘The Quarryman’ – 11:40 from Blaenau Ffestiniog

Use voucher code AUG50 to receive the discount when buying tickets online, by phone, at one of our Booking Offices or from the Guard on a train.

Customers must bring proof of residency (e.g. Driver’s License) on the day of travel to show at the check-in desk.

PLEASE NOTE: the Discount offer is for tickets only and does not include Guidebooks or Food & Drink. The code will not work on train services running before or after August 2023, or on trains other than those listed above.

We hope to hold further LOCALS’ DISCOUNT OFFERS later in the season!

Rydym yn edrych ymlaen at haf prysur ac rydym am i’n cymdogion fod yn rhan ohono hefyd.

Felly bydd ein GOSTYNGIAD I BOBL LLEOL nawr ar gael ar ddetholiad o’n gwasanaethau trên trwy gydol mis Awst…

Byddwn yn cynnig gostyngiad o 50% (i’r teulu cyfan) i drigolion lleol gyda’u prif gyfeiriad wedi’i leoli yn yr ardaloedd cod post: LL22 – LL78 yn gynwysedig.

Bydd y cynnig ar gael ar y trenau canlynol:

  • DYDD MAWRTH: ‘Y Cwellyn’ – 15:15 o Gaernarfon
  • DYDD MERCHER: ‘Crwydrwr y Goedwig’ – 15:30 o Borthmadog
  • DYDD IAU: ‘Y Cwellyn’ – 15:15 o Gaernarfon
  • DYDD SADWRN: ‘Y Chwarelwr’ – 11:40 o Flaenau Ffestiniog

Defnyddiwch cod y daleb AUG50 i dderbyn eich gostyngiad wrth brynu tocynnau ar-lein, ar y ffôn, yn ein Swyddfeydd Archebu neu o’r ‘Gard’ ar y trên.

Rhaid i gwsmeriaid ddod â phrawf o breswyliad (e.e. Trwydded Yrru) ar y diwrnod teithio i’w ddangos wrth y ddesg gofrestru.

SYLWCH: mae’r cynnig Gostyngiad ar gyfer tocynnau yn unig ac nid yw’n cynnwys Arweinlyfrau na Bwyd a Diod. Ni fydd y côd yn gweithio ar wasanaethau tren cyn neu ar ol Awst 2023, nac ar trenau heblaw am y rhai a restrir uchod.

Gobeithiwn gynnal rhagor o GYNIGION DISGOWNT LLEOL yn ddiweddarach yn y tymor!