We are delighted to announce that the Ffestiniog & Welsh Highland Railways (FFWHR) has been successful in its application for a £3.1million grant from The National Lottery Heritage Fund (NLHF).

This is a momentous occasion for our railway and is the culmination of years of hard work by our staff and volunteers, developing this outstanding application.

The £3,144,000 investment will provide significant scope for improving our services and facilities, attracting larger numbers of visitors and providing them with a ‘high-quality tourism experience’.

This project will also provide training, employment and volunteering opportunities for the community of Porthmadog.

Boston Lodge Works will be among the facilities across the railway which will undergo significant restoration and conservation work as a result of this funding, along with an extensive program for interpretation.

An additional £900,000 of matched funding for this three-and-a-half-year project, will be provided by supporters.

FFWHR General Manager, Paul Lewin said;

“We would like to thank everyone who has played a part in the success of this application, it has been a huge collective effort and one in which we can all take great pride.”

We now look forward to making our visions a reality, thanks to The National Lottery Heritage Fund.

Link to full press release – https://www.festrail.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/FINAL-Boston-Lodge-3-million-08.10.2021.pdf

RHEILFFYRDD FFESTINIOG AC ERYRI YN LLWYDDIANUS YN EU CAIS AM GRANT £3.1 MILIWN O’R GRONFA TREFTADAETH LOTERI GENEDLAETHOL…

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri (RhFfE) wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am grant o £3.1 miliwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (CTLG).

Mae hwn yn achlysur pwysig i’n rheilffordd ac mae’n hanterth blynyddoedd o waith caled gan ein staff a’n gwirfoddolwyr, i ddatblygu’r cais rhagorol hwn.

Bydd y buddsoddiad o £3,144,000 yn galluogi gwelliannau sylweddol i’n gwasanaethau a’n cyfleusterau, tra’n denu fwy o ymwelwyr a fydd yn derbyn ‘profiad twristiaeth o ansawdd uchel’.

Bydd y prosiect hwn hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddi, cyflogaeth a gwirfoddoli i gymuned Porthmadog.

Bydd Gweithdai Boston Lodge ymhlith y cyfleusterau ar draws y rheilffordd a fydd yn destun gwaith adfer a chadwraeth sylweddol o ganlyniad i’r cyllid hwn, ynghyd â rhaglen helaeth ar gyfer dehongliad.

Bydd cefnogwyr yn darparu £900,000 ychwanegol o gyllid cyfatebol ar gyfer y prosiect tair blynedd a hanner hwn.

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol RhFfE, Paul Lewin;

“Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan yn llwyddiant y cais hwn, mae wedi bod yn ymdrech tîm enfawr ac yn un y gallwn ni i gyd ymfalchio ynddo.”

Rydym nawr yn edrych ymlaen at wneud ein gweledigaethau’n wirionedd, diolch i’r Gronfa Treftadaeth Loteri Genedlaethol.

Linc i ddatganiad i’r wasg llawn – https://www.festrail.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/FINAL-Boston-Lodge-3-million-08.10.2021AW_CYMRAEG.pdf