Ffestiniog Railway Society awarded the “Hendy and Pendle Trust Volunteers award”
The September sun was shining as supporters of the Ffestiniog Railway came together to celebrate the official unveiling of two plaques at the recently restored ‘Gweithdy’ building in Minffordd.

We were delighted to welcome Sir Peter Hendy and his wife Sue Pendle, who officially unveiled the plaques, which stated that ‘The Hendy & Pendle Trust Volunteers Award’ had been awarded to the ‘Ffestiniog Railway Society’ for their restoration of the ‘Gweithdy’ building.

Our General Manager, Paul Lewin, Executive Director of the Railway Heritage Trust, Andy Savage, Chairman of Network Rail, Sir Peter Hendy and Volunteer Project Manager, Alan Norton, spoke glowingly about the fantastic work of the society and its volunteers in restoring this historic building.

This ceremony also provided an opportunity to reflect on the substantial contributions of Eileen Clayton MBE (1944 – 2019).

 

Eileen was a hugely influential figure at the railway and a leading figure in volunteer support for the railway’s infrastructure. During her long involvement, she played a significant role in enhancing the appeal of the railway to a new generation of volunteers through initiatives such as ‘Kids Week’ and the construction of the Minffordd Hostel.

She was also heavily involved in numerous restoration projects including that of the ‘Gweithdy’. Eileen was at the forefront of plans to restore this historic building, initiating the fundraising appeal to put the plans into motion and playing a central figure in its renovation up until her passing. Its completion along with the subsequent recognition through this award is in many ways a fitting tribute to Eileen and her extensive contributions to our railway.

We would like to take this opportunity to thank Eileen and everyone else who was involved in this restoration for their hard work and we are now looking forward to seeing this historic building play an important role in the railway’s future.

The building has served many purposes over the years, constructed as a place of worship; acting as a meeting place for ‘Aelwyd yr Urdd’ for many years and then as a workshop for the Snowdonia National Park Authority before being purchased by the Ffestiniog Railway as a workspace for volunteers.

In anticipation for its centenary celebrations next year, we are keen to discover more about the history of this multi-functional building. If you have any recollections or photos of the ‘Gweithdy’ building, please send them to ohughes@ffwhr.com

DERBYNIWYD CYMDEITHAS RHEILFFYRDD FFESTINIOG ‘GWOBR GWIRFODDOLWYR THE HENDY AND PENDLE TRUST’…

Roedd haul mis Medi yn gwenu wrth i gefnogwyr Rheilffordd Ffestiniog ddod at ei gilydd i ddathlu y foment cafwyd dau blac ei ddadorchuddio yn swyddogol yn adeilad y Gweithdy, a adferwyd yn ddiweddar ym Minffordd.

Roeddem yn falch iawn o groesawu Syr Peter Hendy a’i wraig Sue Pendle, a ddadorchuddiodd y placiau yn swyddogol, sy’n nodi fod ‘Gwobr Gwirfoddolwyr The Hendy & Pendle Trust’ wedi’i ddyfarnu i ‘Gymdeithas Rheilffordd Ffestiniog’ am eu gwaith adfer o adeilad y Gweithdy.

Siaradodd ein Rheolwr Cyffredinol, Paul Lewin, Cyfarwyddwr Gweithredol yr Ymddiriedolaeth Treftadaeth Rheilffordd, Andy Savage, Cadeirydd ‘Network Rail’, Syr Peter Hendy a Rheolwr Prosiect Gwirfoddol, Alan Norton, am waith gwych y gymdeithas a’i gwirfoddolwyr wrth adfer yr adeilad hanesyddol hwn.

Roedd y seremoni hon hefyd yn gyfle i gofio am gyfraniadau sylweddol Eileen Clayton MBE (1944 – 2019).

Roedd Eileen yn ffigwr hynod o ddylanwadol ar y rheilffordd ac chwaraeodd rhan canolog mewn cefnogaeth gwirfoddol i seilwaith y rheilffordd. Yn ystod ei chyfraniad hir, chwaraeodd ran sylweddol wrth ehangu apêl y rheilffordd i genhedlaeth newydd o wirfoddolwyr trwy fentrau fel Wythnos Plant ac adeiladu Hostel Minffordd.

Roedd hi hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn nifer o brosiectau adfer gan gynnwys prosiect adnewyddu y Gweithdy. Roedd Eileen yn rhan fawr o gynlluniau i adfer yr adeilad hanesyddol hwn, gan gychwyn yr apêl codi arian i adnewyddu yr adeilad a chwarae ffigwr canolog yn ei adnewyddiad hyd nes iddi farw. Mewn sawl ffordd, mae cyflawniad yr adnewyddiad hwn ynghyd â’r gydnabyddiaeth ddilynol drwy’r wobr yn deyrnged addas i Eileen a’i chyfraniadau helaeth i’n rheilffordd.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Eileen a phawb arall a fu’n rhan o’r waith adfer hwn am eu gwaith caled ac rydym nawr yn edrych ymlaen at weld yr adeilad hanesyddol hwn yn chwarae rhan bwysig yn nyfodol y rheilffordd.

Mae’r adeilad wedi cyflawni sawl pwrpas dros y blynyddoedd, wedi’i adeiladu fel addoldy; wedi gweithredu fel man cyfarfod i Aelwyd yr Urdd am nifer o flynyddoedd ac yna fel gweithdy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri cyn cael ei brynu gan Rheilffordd Ffestiniog fel man gwaith i wirfoddolwyr.

Rydym rwan yn edrych ymlaen at ddathliadau canmlwyddiant yr Gweithdy y flwyddyn nesaf, ac rydym yn awyddus i ddarganfod mwy am hanes yr adeilad hwn. Os oes gennych unrhyw atgofion neu luniau o adeilad y Gweithdy, anfonwch nhw at ohughes@ffwhr.com