It’s almost time to steam again: the Fantastic Four
Whilst some of the uncertainty which overshadowed us for large parts of 2020 remains, the future is looking brighter!

We are delighted to announce that, in accordance with Government guidelines, we plan on reopening our services on Saturday, 1st May, with the ‘Mountain Prince’ and the ‘Gelert Explorer’ services.

These are two of our four exciting journey options for 2021, which will also include the ‘Woodland Wanderer’ and ‘Glaslyn Venturer’ services, read the full details of these new services below.

Bookings are now OPEN for these services between: 1st of May – 23rd of July.

Ticket prices will vary depending on your choice of experience; and work on the basis that you must first purchase a compartment or seating bay in order to travel. This seating bay is cleaned before travel and is then yours for the duration of your visit.

Most compartments hold up to six passengers but if you are a party of more than six, please telephone our booking office on 01766 516024 to make your booking.

Please Note: If you are unable to book online or you need help with your booking, please phone to book. 01766 516024.

Our Booking Office will be open 10:00 – 16:00 on weekdays.

Click here to book your tickets.

Please note, if you are holidaying towards the end of April, make sure to check our website and social media pages in case we are able to open earlier.

Welcome to our new set of services for this Spring/Summer:

Woodland Wanderer is a heritage service to Tan-y-Bwlch similar to the one we ran last year. It is great for families and those with dogs, giving an hour break for a walk and refreshments. It goes to Tan-y-Bwlch where there is a tearoom and some lovely woodland walks. We will offer between one and six services per day using our heritage carriages, suitably adapted for safe travel.

Mountain Prince is an extended version of the Woodland Wanderer. We will be travelling up to Dduallt and around the spiral to Barn Cutting, giving some great views and there will be a heritage diesel added to the back of the train from Tan-y-Bwlch station for some fun traction. This stops at Tan-y-Bwlch on the return to give time for refreshments. We can offer up to five services per day.

Gelert Explorer is the Welsh Highland Railway service from Caernarfon to Beddgelert, complete with its hamper service and time to explore the village. It is a complete day out and will run up to four days per week. We have invested in some rather nice Perspex screens between the seating bays for your comfort. It will also boast a Pullman observation carriage on each end for the first time! Yes, that’s right – we intend to turn one round!

Glaslyn Venturer is a Welsh Highland Railway service running later in the year on the southern end of the line, from Porthmadog to Beddgelert, using modern carriages and also with an Observation carriage at each end. This too will have Perspex dividers.

Further Information on all of these new services are available here.

Our detailed FAQs page will also help with many of your questions.

Gift Cards

Gift Card holders will be able to use their card for booking online. If your booking has been deferred from 2020, please call the Booking Office on 01766 516024 to reschedule.

Note: Gift Vouchers can only be used for purchasing travel related items, either on line or through the Booking Office. Any remaining balance can either be used for further travel related sales or be transferred onto a voucher which can then be used at one of our retail or catering outlets. This must be done through Porthmadog Booking Office.

New sales of Travel Gift Cards will be done through our online travel experience portal and will be for travel related sales only.

Shops and Catering

Our catering outlets at Spooner’s, Tan-y-Bwlch and Caffi De Winton will reopen when our train services start though probably as takeaway only service at first.

Harbour Station’s shop will remain closed until lockdown restrictions are eased. The Online Shop remains open and is the perfect place for all your railway merchandise and gifts!

Thank you for your continued support and we look forward to being able to welcome you back to our railways!

*IMPORTANT NOTICE – All ongoing services and events will be subject to any further changes in Welsh Government policy in response to the Covid-19 situation.

PARATOI I STEMIO UNWAITH ETO: ‘Y PEDWAR FFANTASTIG’…

Gyda’r gwanwyn ar ei ffordd, rydym yn obeithiol y bydd 2021 yn flwyddyn fwy disglair i’n rheilffordd. Er bod yr ansicrwydd sydd wedi ein cysgodi ar gyfer rhannau helaeth o 2020 yn parhau i raddau, mae’r dyfodol yn edrych yn fwy addawol.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, yn bwriadu ailagor ein gwasanaethau ar Ddydd Sadwrn, 1af Mai, gyda’r gwasanaethau Tywysog y Mynydd (Mountain Prince) ac Fforiwr Gelert (Gelert Explorer).

Dyma ddau o’n pedair taith gyffrous ar gyfer 2021, a fydd hefyd yn cynnwys y gwasanaethau Crwydryn y Goedwig (Woodland Wanderer) ac Anturiaethwr Glaslyn (Glaslyn Venturer).

Mae archebion bellach yn AGORED ar gyfer y gwasanaethau hyn rhwng: 1af Mai – 23 Gorffennaf.

Bydd prisiau tocynnau yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis o siwrne; ac yn gweithio ar y sail bod yn rhaid i chi brynu adran neu fae eistedd yn gyntaf er mwyn teithio. Mae’r bae eistedd hwn yn cael ei lanhau cyn teithio ac wedyn un chi yw hi trwy gydol eich siwrne.

Mae’r mwyafrif o adrannau yn dal hyd at chwe theithiwr ond os ydych chi’n barti o fwy na chwech, ffoniwch ein swyddfa archebu ar 01766 516024.

Sylwch: Os na allwch archebu ar-lein neu os oes angen help arnoch gyda’ch archeb, ffoniwch i archebu 01766 516024.

Bydd ein Swyddfa Archebu ar agor 10:00 – 16:00 yn ystod yr wythnos.

Cliciwch yma i archebu’ch tocynnau.

Sylwch, os ydych ar wyliau tua diwedd mis Ebrill, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw golwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol rhag ofn y gallwn agor yn gynharach.

Croeso i’n set newydd o wasanaethau ar gyfer y Gwanwyn / Haf hwn:

Crwydryn y Goedwig (Woodland Wanderer) yw wasanaeth treftadaeth i Tan-y-Bwlch, tebyg i’r un a gynhaliwyd gennym y llynedd. Mae’n wych i deuluoedd a’r rhai sydd â chŵn, gan roi seibiant awr am gyfle i fynd am dro a prynu rhywbeth i yfed ag i fwyta. Yng Ngorsaf Tan-y-Bwlch mae yna ystafell dê ac amrywiaeth o deithiau cerdded coetir hyfryd. Byddwn yn cynnig rhwng un a chwe gwasanaeth y dydd gan ddefnyddio ein cerbydau treftadaeth, wedi’u haddasu’n addas ar gyfer teithio’n ddiogel.

Tywysog y Mynydd (Mountain Prince) yw fersiwn estynedig o Grwydryn y Goedwig. Byddwn yn teithio i fyny i Dduallt ac o amgylch y troell i ‘Barn Cutting’, taith sy’n cynnig golygfeydd gwych a bydd disel treftadaeth yn cael ei ychwanegu i gefn y trên o orsaf Tan-y-Bwlch i gael tyniant hwyliog. Mi fyddant yn stopio am seibiant yn Tan-y-Bwlch ar ôl dychwelyd i roi amser ar gyfer prynu rhywbeth i yfed ac i fwyta yn yr Ystafell Dê. Gallwn gynnig hyd at bum gwasanaeth y dydd.

Fforiwr Gelert (Gelert Explorer) yw wasanaeth Rheilffordd Eryri o Gaernarfon i Beddgelert, ynghyd â’i wasanaeth hamper a’i amser i archwilio’r pentref. Mae’n ddiwrnod allan cyflawn a bydd yn rhedeg hyd at bedwar diwrnod yr wythnos. Rydym wedi buddsoddi mewn rhai sgriniau ‘Perspex’ rhwng yr adrannau eistedd ar gyfer eich cysur. Bydd hefyd yn cynnwys cerbyd arsylwi Pullman ar bob pen y tren am y tro cyntaf! Ydy, mae hynny’n iawn – rydym yn bwriadu troi un gwmpas!

Anturiaethwr Glaslyn (Glaslyn Venturer) yw wasanaeth Rheilffordd Eryri sy’n rhedeg yn ddiweddarach yn y flwyddyn ar ben deheuol y llinell, o Borthmadog i Beddgelert, gan ddefnyddio cerbydau modern a hefyd gyda cherbyd Arsylwi ar bob pen. Mi fydd y gwasanaeth hwn hefyd hefyd yn cynnwys sgriniau ‘Perspex’.

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl wasanaethau newydd hyn ar gael yma.

Bydd ein tudalen Cwestiynau Cyffredin manwl hefyd yn helpu gyda llawer o’ch cwestiynau.

Cardiau Rhodd

Bydd deiliaid Cerdyn Rhodd yn gallu defnyddio eu cerdyn i archebu ar-lein. Os gohiriwyd eich archeb o 2020, ffoniwch y Swyddfa Archebu ar 01766 516024 i aildrefnu.

Nodyn: Dim ond ar gyfer prynu eitemau sy’n gysylltiedig â theithio y gellir ddefnyddio Talebau Rhodd, naill ai ar-lein neu trwy’r Swyddfa Archebu. Gellir defnyddio unrhyw falans sy’n weddill naill ai ar gyfer gwerthiannau pellach sy’n gysylltiedig â theithio neu gellir ei drosglwyddo i daleb y gellir ei ddefnyddio yn un o’n siopau adwerthu neu arlwyo. Rhaid gwneud hyn drwy’r Swyddfa Archebu Porthmadog.

Bydd gwerthiannau newydd Cardiau Rhoddion Teithio yn cael eu gwneud drwy ein porth profiad teithio ar-lein a byddant ar gyfer gwerthiannau sy’n gysylltiedig â theithio yn unig.

Siopau ac Arlwyo

Bydd ein siopau arlwyo yn Spooner’s, Tan-y-Bwlch a Caffi De Winton yn ailagor pan fydd ein gwasanaethau trên yn ailgychwyn ond mae’n debyg fel gwasanaeth tecawê yn unig ar y dechrau.

Bydd siop Harbwr yr Orsaf yn parhau i fod ar gau nes bod cyfyngiadau cloi yn cael eu lleihau. Mae’r Siop Ar-lein yn parhau i fod ar agor ac yn lle perffaith ar gyfer eich holl nwyddau ac anrhegion rheilffordd!

Diolch am eich cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n rheilffyrdd!

* HYSBYSIAD PWYSIG – Bydd pob gwasanaeth a digwyddiad yn unol â unrhyw newidiadau pellach ym mholisi Llywodraeth Cymru mewn ymateb i sefyllfa Covid-19.