Double HRA Award Presentation
On Friday October 8th. we were pleased to welcome Heritage Railway Association Director Steve Clews to the railway to present two awards.

We were honoured to be presented with the Coiley Locomotive Engineering Award for the restoration of our Large England locomotive Welsh Pony, in addition to the Runners-up award for external communications.

On Saturday June 27th 2020, Welsh Pony steamed for the first time in eighty years following an extensive rebuild by the skilled team at Boston Lodge Works. The challenges posed by the pandemic in the latter stages of the restoration were overcome, and the end result is a fine locomotive that has already proved to be a valuable addition to the fleet. We owe a debt of thanks to the many supporters of the railway who made donations enabling the restoration, and the volunteers who worked tirelessly to finish the job.

The pandemic also proved a challenge when it came to keeping our supporters informed of developments around the railway. Many of these supporters live away from the area, relying upon the internet for information. We’re proud to have been named runners-up for the external communications award, recognising our efforts to disseminate as much information as possible to interested parties.

Please visit the Heritage Railway Association website to discover more about the valuable work done by the organisation.

 

Cyflwyniad Gwobr HRA Dwbl

Ar Ddydd Gwener Hydref 8fed. roeddem yn falch o groesawu Cyfarwyddwr Cymdeithas Rheilffordd Treftadaeth Steve Clews i’r rheilffordd i gyflwyno dwy wobr.

Roeddwn yn falch iawn o gael derbyn ‘Gwobr Peirianneg Locomotif Coiley’ am adfer ein locomotif ‘Large England’; ‘Welsh Pony’, ac hefyd yr wobr ail safle ar gyfer ‘Cyfathrebu Allanol’.

Ar Ddydd Sadwrn Mehefin 27ain 2020, fe wnaeth ‘Welsh Pony’ stemio am y tro cyntaf mewn wyth deg mlynedd yn dilyn ailadeiladu helaeth gan y tîm medrus yng Ngweithdai Boston Lodge. Llwyddwyd i oresgyn yr heriau a achoswyd gan y pandemig yng nghamau olaf yr adferiad, a’r canlyniad terfynol yw locomotif gwych sydd eisoes wedi bod yn ychwanegiad gwerthfawr i’r fflyd. Mae ein dyled yn ddyledus i gefnogwyr niferus y rheilffordd a roddodd rhoddion i alluogi’r gwaith adfer, a’r gwirfoddolwyr a weithiodd yn galed iawn i gwblhau y swydd

Mi roedd y pandemig hefyd yn her o ran hysbysu ein cefnogwyr am ddatblygiadau ynghlyn a’r rheilffordd. Mae llawer o’r cefnogwyr hyn yn byw i ffwrdd o’r ardal, gan ddibynnu ar y rhyngrwyd am wybodaeth. Rydym yn falch ein bod wedi cael ein henwi yn ail ar gyfer y wobr cyfathrebu allanol, gan ei fod yn cydnabod ein hymdrechion i ledaenu cymaint o wybodaeth â phosibl i bartïon â diddordeb.

Ewch i’r dudalen: ‘Heritage Railway Association’ i ddarganfod mwy am y gwaith gwerthfawr a wneir gan y sefydliad.