November is here and as we begin to look forward to our Christmas services, we would like to publicise the updated opening times for our Catering Outlets…

Spooner’s

Spooner’s will change it’s opening times from Monday 8th November onwards, at which point it will be open 6 days a week (closed on Mondays).

The Café will be open 6 days a week (closed on Mondays)

Café opening times; 10:00 – 15:00

Our Bar will be open 6 days a week (closed on Mondays)

Bar opening times;

Tuesday – Thursday : 15:00 – 22:00
Friday : 15:00 – 23:00
Saturday : 12:00 – 23:00
Sunday : 12:00 – 18:00

Bar Meals will be available 4 days a week from 18th November (Hot Food not available on Mondays, Tuesdays and Wednesdays)

Thursday: 17:00 – 20:00 (*Themed Night)
Friday : 17:00 – 20:00 (Main Menu)
Saturday : 12:00 – 20:00 (Main Menu)
Sunday : 12:00 – 16:00 (Sunday Lunch)

*Themed Nights will take place on the following dates;

Curry Night : 18th November, 16th December
Italian Night : 25th November, 23rd December
Mexican Night : 2nd December, 30th December
French Night : 9th December

Sunday Lunch will be a carvery served by the Chef from hot plate.


Tea Room at Tan y Bwlch

Following a very busy and successful season, Tea Room at Tan-Y-Bwlch Station will now be closed over the Winter.

We are looking forward to reopening the Tea Room at Tan-y-Bwlch in Spring 2022.


Caffi De Winton

Our Caffi De Winton at Caernarfon Station will be open 7 days a week.

Opening times will be in accordance to train services;

Days without train services : 09:00 – 15:00

Days with train services : 09:00 – 17:00

Train service timetables can be viewed here

Please note, on Saturday 27th and Sunday 28th of November, ‘Y Stesion’ (Caernarfon Station) will be hosting a number of stalls as part of the Cei Llechi Christmas Market.

During the Market, Caffi De Winton will be open 09:00 – 17:00.


CANOLFANNAU ARLWYO – ORIAU AGOR NEWYDD

Mae mis Tachwedd wedi cyraedd ac wrth i ni ddechrau edrych ymlaen at ein gwasanaethau Nadolig, hoffem rannu oriau agor newydd ein Canolfannau Arlwyo.

Spooner’s

Bydd Spooner’s yn newid ei amseroedd agor o Ddydd Llun, 8fed o Dachwedd ymlaen, ac o’r adeg honno ymlaen bydd Spooner’s ar agor 6 diwrnod yr wythnos (ar gau ar Ddydd Llun).

Bydd y Caffi ar agor 6 diwrnod yr wythnos (ar gau ar Ddydd Llun)

Oriau agor y Caffi;                         10:00 – 15:00

Bydd ein Bar ar agor 6 diwrnod yr wythnos (ar gau ar Ddydd Llun)

Oriau agor y Bar;

Dydd Mawrth – Dydd Iau              15:00 – 22:00
Dydd Gwener                                  15:00 – 23:00
Dydd Sadwrn                                  12:00 – 23:00
Dydd Sul                                           12:00 – 18:00

Prydau Bar ar gael 4 diwrnod yr wythnos (Bwyd Poeth ddim ar gael ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher)

Prydau Bar (Bwyd Poeth) ar gael;

Dydd Iau                                           17:00 – 20:00           (*Noson â thema)
Dydd Gwener                                  17:00 – 20:00           (Prif Fwydlen)
Dydd Sadwrn                                  12:00 – 20:00           (Prif Fwydlen)
Dydd Sul                                           12:00 – 16:00           (Cinio Dydd Sul)

*Bydd noson â thema yn digwydd ar y dyddiadau canlynol;

Noson Cyri                                       18fed Tachwedd, 16eg Rhagfyr
Noson Eidaleg                                 25ain Tachwedd, 23ain Rhagfyr
Noson Fecsicanaidd                       2il Rhagfyr, 30ain Rhagfyr
Noson Ffrenging                             9fed Rhagfyr

Bydd Cinio Dydd Sul yn ‘carvery’ a wasanaethir gan y Cogydd o blât poeth.

YSTAFELL DE YN TYB

Yn dilyn tymor prysur a llwyddiannus iawn, bydd yr Ystafell De yng Ngorsaf Tan-Y-Bwlch nawr ar gau dros y Gaeaf.

Rydym yn edrych ymlaen at ailagor yr Ystafell De yn Tan-y-Bwlch yng Ngwanwyn 2022.

CAFFI DE WINTON

Bydd Caffi De Winton yng Ngorsaf Caernarfon ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Oriau agor yn unol â gwasnaethau trên;

Diwrnodau heb gwasanaethau trên     09:00 – 15:00

Diwrnodau hefo gwasanaethau trên    09:00 – 17:00

Gellir weld ein amserlenni gwasanaeth trên yma

Sylwch, ar Ddydd Sadwrn 27ain a Dydd Sul 28ain o Dachwedd, bydd ‘Y Stesion’ (Gorsaf Caernarfon) yn croesawu nifer o stondinau fel rhan o Farchnad Nadolig Cei Llechi.

Yn ystod y Farchnad, bydd Caffi De Winton ar agor 09:00 – 17:00