Polisi’r Iaith Gymraeg

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri’n fusnes sylweddol ym maes twristiaeth ac mae’n gweithredu mewn rhan o Gymru sy’n un o gadarnleoedd y Gymraeg. Mae’r busnes yn cael ei gynnal gan nifer fach o staff sefydlog ynghyd â llawer o wirfoddolwyr a chefnogwyr o bob rhan o’r byd. Fe’i cydnabyddir yn rhyngwladol fel rheilffordd dreftadol ac fel eicon o gyflawniad technolegol a gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r cwmni’n ymdrechu i sicrhau bod cydbwysedd yn y defnydd a wna o’r Gymraeg, y Saesneg ac ieithoedd eraill ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ei weithgareddau busnes a’i waith dehongli cyhoeddus mewn modd sydd yn cyd-fynd â gofynion Comisiynydd y Gymraeg:

1. Arwyddion parhaol: Mae’r rhan fwyaf o’n harwyddion parhaol yn ddwyieithog; byddwn yn sicrhau bod pob arwydd newydd yn hollol ddwyieithog.

2. Arwyddion dros dro: Mae’r rhan fwyaf o’n harwyddion dros dro’n ddwyieithog; byddwn yn cynnwys y Gymraeg ar arwyddion dros dro lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny.

3. Gwasanaethau Digidol: Byddwn yn defnyddio’r Gymraeg yn ein gwasanaethau digidol lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny. Lle na fydd cyfieithiad llawn ar gael nac yn bosibl, byddwn yn darparu cyfieithiad electronig awtomeiddiedig lle bo hynny’n bosibl.

4. Hysbysebu ar Radio a Theledu: Ar hyn o bryd nid ydym yn hysbysebu ar y radio na’r teledu ond os bydd y sefyllfa’n newid, byddwn yn defnyddio’r Gymraeg yn ein hysbysebion ar y radio neu’r teledu lle bo’n addas.

5. Hysbysebu yn y Wasg Gymraeg: Ar hyn o bryd nid ydym yn hysbysebu llawer yn y wasg; byddwn yn defnyddio’r Gymraeg mewn cyhoeddiadau Cymraeg lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny.

6. Hysbysebion am Swyddi: Byddwn yn defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg mewn cyhoeddiadau yng Nghymru a hysbysebion lleol a phan fydd y Gymraeg yn cael ei hystyried yn hanfodol neu’n ddymunol byddwn yn nodi hynny.

7. Hysbysebion Awyr Agored: Mae’r rhan fwyaf o’n hysbysebion awyr agored yn ddwyieithog; byddwn yn cynnwys y Gymraeg ar ein hysbysebion awyr agored lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny.

8. Cyhoeddiadau Printiedig: Mae’r rhan fwyaf o’n cyhoeddiadau printiedig yn ddwyieithog, ar wahân i’r rhai y bwriedir eu dosbarthu y tu allan i Gymru; byddwn yn defnyddio’r Gymraeg mewn cyhoeddiadau printiedig y bwriedir eu dosbarthu yng Nghymru.

9. Deunyddiau Arddangos/Marchnata: Mae’r rhan fwyaf o’n deunyddiau arddangos/marchnata yn ddwyieithog; byddwn yn defnyddio’r Gymraeg yn ein deunyddiau arddangos/marchnata lle bynnag y bo’n addas.

10. Wyneb yn Wyneb: Ni allwn warantu y cyflawnir gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ond rydym yn croesawu’r defnydd o’r Gymraeg gan staff sydd yn gallu gwneud hynny; rydym yn annog staff Cymraeg eu hiaith i wisgo bathodyn Iaith Gwaith pan maent y gweithle. Bydd y bathodynnau hyn ar gael yn rhwydd i aelodau o’r staff a gwirfoddolwyr.

11. Cyfathrebu ar y Teleffon: Nid ydym yn defnyddio cyfarchiad safonol ar y ffon; byddwn yn datblygu ein gwasanaethau teleffon dwyieithog er mwyn galluogi staff i drosglwyddo galwad i aelod o’r staff sy’n siarad Cymraeg lle bynnag y bo modd, a hynny mewn modd addas a chwrtais. Bydd cyhoeddiadau cyhoeddus a recordiwyd ymlaen llaw yn ddwyieithog.

12. Gohebiaeth: Rydym yn barod i dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu’n Saesneg; rydym yn ateb llythyrau Cymraeg yn Gymraeg ac yn ateb llythyrau eraill yn y Gymraeg pan gawn gais i wneud hynny.

13. Cofnodi a Datblygu Sgiliau Ieithyddol y Staff: Rydym yn cydnabod bod medru siarad Cymraeg yn sgil sydd yn ddefnyddiol i’r rheilffordd.

14. Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri’n datblygu darpariaeth yn y ddwy iaith ar gyfer gwaith dehongli a’r bwriad yw sicrhau bod y ddarpariaeth honno’n batrwm o arfer da.

15. Ymwybyddiaeth: Bydd y polisi hwn ar gael yn gyfleus i’n staff gael ei ddarllen.

SYLWER: y mae pob cyfeiriad at staff yn y polisi hwn yn gyfeiriad at staff cyflogedig a gwirfoddolwyr fel ei gilydd.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi gosod copi o’r polisi hwn yn ei swyddfeydd ym Mhorthmadog, Boston Lodge, Minffordd a Dinas, ac ar ei Gwefan Rheoli Dogfennau. Bydd y Bwrdd yn adolygu’r polisi o bryd i’w gilydd yng ngoleuni archwiliadau ac adolygiadau rheolaethol.

JOHN PRIDEAUX
Cadeirydd
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri