Local Communities Survey

We need your help to gain feedback for our ‘National Lottery Heritage Fund’ (NLHF) project.

Back in December, the Ffestiniog & Welsh Highland Railways achieved first round approval for a £4.2million project from the ‘National Lottery Heritage Fund’ (NLHF) to help share the heritage of the railway with more people, in new ways.

This is excellent news for everyone involved with the railway, the local community and our visitors.

Storytelling will connect thousands of railway visitors with its history and the industry it served. Stories told on trains, platforms and guided tours will help people understand the area’s pioneering spirit and global impact and explain how the industry has shaped the landscape and community over 200 years.

Through building restoration and first-hand experiences, people will have the chance to delve deeper into the railway’s heritage. Workshops, training and volunteering will support people to learn new skills and become immersed in the living, working world of the historic Boston Lodge Works in Porthmadog.

It is extremely important that local people, are involved in the development of plans, to ensure that the project supports local communities and identifies the needs and opportunities that the project can address.

We would be very grateful if you could spare a few minutes to complete our ‘Local Communities Survey’.

The Survey is available in both Welsh and English.

Thanks in advance for your participation.

Click here to complete the survey (English).

Rydym angen eich help i gasglu adborth ar gyfer ein prosiect ‘Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol’ (NLHF).

Yn ôl ym mis Rhagfyr, cafwyd Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri awdurdodiad rownd gyntaf ar gyfer prosiect gwerth £ 4.2miliwn gan y ‘Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol’ i helpu rannu treftadaeth y rheilffordd gyda mwy o bobl, mewn ffyrdd newydd.

Mae hyn yn newyddion gwych i bawb sy’n ymwneud â’r rheilffordd, y gymuned leol a’n hymwelwyr.

Bydd adrodd straeon yn cysylltu miloedd o ymwelwyr rheilffordd â’i hanes a’r diwydiant a wasanaethodd. Bydd straeon a adroddir ar drenau, llwyfannau a theithiau tywys yn helpu pobl i ddeall ysbryd arloesol yr ardal a’i heffaith fyd-eang ac egluro sut mae’r diwydiant wedi llunio’r tirwedd a’r gymuned dros 200 mlynedd.

Drwy adfer adeiladau a phrofiadau uniongyrchol, bydd pobl yn cael cyfle i ymchwilio’n ddyfnach i dreftadaeth y rheilffordd. Bydd gweithdai, hyfforddiant a gwirfoddoli yn helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd a chael ymgolli ym myd byw Gweithdai hanesyddol Boston Lodge yn Porthmadog.

Mae’n hynod o bwysig bod pobl leol, yn cymryd rhan a datblygu cynlluniau, i sicrhau bod y prosiect yn cefnogi cymunedau lleol ac yn nodi’r anghenion a’r cyfleoedd y gall y prosiect ddatrys.

Byddem yn ddiolchgar iawn os gallech sbario ychydig o funudau i gwblhau ein ‘Arolwg Cymunedau Lleol’.

Mae’r Arolwg ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Diolch am eich cyfranogiad.

Cliciwch yma i agor yr arowlg (Cymraeg).