Latest Information

Train services suspended until Spring 2021

The following announcement is intended to provide as much clarity as possible during these uncertain times and to thank all associated with our Railway for your incredible support this year.

This week, the Welsh Government announced a new set of regulations which will particularly affect the hospitality sector whilst warning of a new rise in Covid cases across Wales.

As a result of these new regulations, many local hospitality businesses are planning to close, therefore with this and the safety of all our customers, staff and supporters in mind, we will unfortunately be concluding commercial train services for the year. We had hoped to run a limited festive service over the Christmas period, however this has now been reconsidered.

There will be a limited number of member only trains along the Ffestiniog Railway during the festive period, details of which will be announced at a later date.

Please note, Harbour Station shop will remain open at present and Tearooms at Tan-y-Bwlch Station will reopen over the festive period, with opening times to be announced soon.

All other services and facilities along the Railway will remain closed.

Whilst it is difficult to provide any further clarity at this moment in time, we hope to recommence services and reopen our other facilities in Spring 2021.

This has been a very difficult decision and not one we have taken lightly.

We would like to take this opportunity to thank all our customers, staff, volunteers, members and supporters who have both supported our cause and worked tirelessly throughout this year to keep our Railway steaming. Whilst it’s been a year full of difficulties and challenges your support and generosity has epitomised all that is great about our Railway. 

The upcoming months will undoubtedly be clouded by much of the uncertainty which has overshadowed us for large parts of 2020. Yet, your phenomenal support throughout this period has given us renewed encouragement that 2021 will be a brighter year for our Railway. 

Thank you all and stay safe.

Cyhoeddiad Diweddglo 2020

Bwriad y cyhoeddiad canlynol yw darparu gymaint o eglurder â sy’n bosib yn ystod yr amseroedd ansicr hyn ac i ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â’n Rheilffordd am eich cefnogaeth anhygoel eleni.

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru set newydd o reoliadau a fydd yn effeithio’r sector lletygarwch yn benodol, tra’n tynnu sylw at gynnydd newydd mewn achosion ‘Covid’ ledled Cymru.

O ganlyniad i’r rheoliadau newydd hyn, mae llawer o fusnesau lletygarwch lleol yn bwriadu cau, felly gyda hyn a diogelwch ein holl gwsmeriaid, staff a chefnogwyr mewn golwg, yn anffodus byddwn yn dod â gwasanaethau trên masnachol i ben am y flwyddyn. Roeddem wedi gobeithio rhedeg gwasanaeth Nadoligaidd cyfyngedig dros y cyfnod Nadolig, ond mae hyn bellach wedi’i ailystyried.

Bydd nifer cyfyngedig o drenau aelodau yn unig ar gael ar hyd Rheilffordd Ffestiniog yn ystod yr cyfnod Nadoligaidd, a bydd manylion amdanynt yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Sylwch, bydd siop Gorsaf Harbwr yn aros ar agor ar hyn o bryd a bydd Caffi Gorsaf Tan-y-Bwlch yn ailagor dros yr ŵyl, bydd amseroedd agor yn cael eu gyhoeddi yn fuan.

Bydd holl wasanaethau a chyfleusterau eraill ar hyd y Rheilffordd yn aros ar gau.

Er ei fod yn anodd darparu unrhyw eglurder pellach ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio ailgychwyn gwasanaethau ac ailagor ein cyfleusterau eraill yng Ngwanwyn 2021.

Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd iawn ac nid yn un rydym wedi’i wneud yn ysgafn.

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl gwsmeriaid, staff, gwirfoddolwyr, aelodau a chefnogwyr sydd wedi cefnogi ein hachos ac wedi gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn i gadw ein Rheilffordd yn rhedeg. Er ei fod wedi bod yn flwyddyn llawn anawsterau a heriau, mae eich cefnogaeth a’ch haelder wedi cynrychioli popeth sy’n wych am ein Rheilffordd.

Mae’n debygol iawn bydd y misoedd nesaf yn cael eu cymylu gan lawer o’r ansicrwydd sydd wedi ein trafferthu ar gyfer rhannau helaeth o 2020. Er hyn, mae eich cefnogaeth anhygoel drwy gydol y cyfnod hwn wedi rhoi anogaeth newydd i ni y bydd 2021 yn flwyddyn gwell i’n Rheilffordd.

Diolch i chi gyd ac arhoswch yn ddiogel.