Jobs

Would you like to work for the Ffestiniog & Welsh Highland Railways? - Here are our current job opportunities:Would you like to find out more abour Heritage Skills Training Programme? - See our dedicated website for more information. We are seeking to recruit twenty trainees over a two-year period. The railway aims to attract trainees in order to share the heritage skills of its talented workforce and in doing so, encourage careers in the heritage sector. Why not apply now?Catering Department Vacancy
Restaurant & Bar Manager
Spooner's Grill, Café & Bar


The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. We are committed to increasing diversity within our workforce and to providing an inclusive working environment for all. Spooner's Grill, Cafe & Bar is at the centre of our operations in Porthmadog and delivers a high level of service from breakfast through to evening meals. We are also an award winning real ale bar.

We are looking for a motivated individual to join the management team of Spooner's. This will be a hands-on role and we are looking for someone prepared to lead by example. The successful applicant will work with the Catering Manager to run the day-to-day operations of this busy catering outlet, maximising profit and improving customer service standards. This is an excellent opportunity to manage and enhance a thriving catering business, leading the team of experienced kitchen and front of house staff.

Candidates should have proven experience of working in a catering / hospitality environment at a supervisory or managerial level. You will have excellent communication, leadership and interpersonal skills. Proven business ability and an understanding of budgeting would be an advantage.

The ability to communicate in Welsh is desirable but not essential for this role.

This is a full time, permanent position, the successful candidate will be expected to work any 5 days out of 7, weekend and evening working will be required.

Starting salary of £25,000 per annum, with benefits including free travel for you and your family on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways, and after 6 months reduced rate travel on UK National Rail services.

If you would like to be a key part of one of North Wales' top tourist attractions we look forward to receiving your application.

To apply please email applications@ffwhr.com to request an application pack. We will accept applications by CV with a covering letter.

Closing date for applications Friday 12th July 2019

Swydd ar gael yn yr Adran Arlwyo
Rheolwr y Bwyty a'r Bar
Gridyll, Caffi a Bar Spooner's


Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n ddwy o reilffyrdd treftadaeth mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig, yn rhedeg drwy ganol harddwch Eryri. Rydym wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth ymhlith ein gweithlu ac i ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol ar gyfer pawb. Mae Gridyll, Caffi a Bar Spooner's yn rhan ganolog o'n gweithrediadau ym Mhorthmadog ac mae'n cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel o amser brecwast hyd at brydau gyda'r nos. Mae gennym hefyd far cwrw go iawn sydd wedi ennill gwobrau.

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno â thîm rheoli Spooner's. Swydd ymarferol fydd hon ac rydym yn chwilio am rywun a fydd yn barod i arwain drwy esiampl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda'r Rheolwr Arlwyo i redeg gweithrediadau beunyddiol y safle arlwyo prysur hwn, gan gynyddu elw a gwella safon y gwasanaeth i gwsmeriaid. Dyma gyfle rhagorol i reoli a gwneud y gorau o fusnes arlwyo ffyniannus, gan arwain tîm staff cegin a blaen y tŷ profiadol.

Dylai ymgeiswyr allu profi bod ganddynt brofiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo neu letygarwch ar lefel goruchwyliwr neu reolwr. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu, sgiliau arwain a sgiliau rhyngbersonol rhagorol. Byddai prawf o allu mewn busnes a dealltwriaeth o gyllido o fantais.

Byddai'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg o fantais ar gyfer y swydd hon ond nid yw'n angenrheidiol.

Mae hon yn swydd amser llawn barhaol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio unrhyw bum niwrnod allan o saith. Bydd gofyn gweithio ar benwythnosau a gyda'r nos.

Bydd y cyflog cychwynnol yn £25,000 y flwyddyn, gyda buddiannau yn cynnwys teithio am ddim i chi a'ch teulu ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, ac, ar ôl chwe mis, teithio rhatach ar wasanaethau Rheilffyrdd Cenedlaethol y Deyrnas Unedig.

Os hoffech fod â swyddogaeth allweddol yn un o brif atyniadau ymwelwyr Gogledd Cymru, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

I wneud cais, e-bostiwch applications@ffwhr.com i ofyn am ffurflen gais. Byddwn yn derbyn ceisiadau drwy CV ynghyd â llythyr cais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019