Terms & Conditions for Purchase and Use

The Eat & Drink Card 2020 is a discount card scheme to offer discounted food and drink, plus periodic special offers to regular customers of Spooner’s Café, Bar and Grill at Porthmadog Harbour Station; Tearooms at Tan y Bwlch Station; and Caffi De Winton at Caernarfon Station. Please note: this scheme supersedes all previous Spooner’s discount schemes. All previous schemes will cease to be available after 30th April 2020

The card is available to anyone aged 18 and over.

The Eat & Drink Card is valid for three years from date of issue and is strictly non transferable. This is available free of charge. The card should be signed immediately on receipt. Note: There is no photograph on this card so we may periodically ask for proof of identity of the user and we ask for your patience with this exercise.

The company reserves the right to change discounts available to holders at any time. The current discounts available at time of issue will be notified to the holder by joining letter.

Special offers: From time to time, special offers will be available for Eat & Drink Card holders in Catering and Retail establishments around the railways. These offers will be communicated by way of an e-newsletter.

This card does not entitle the holder to discounts on train tickets or shop sales.

A GDPR compliant data base has been created to be used for commercial purposes for applicants who have signed that they permit their details being used in this way. This will not be passed to others but will be used to make special offers to card holders from time to time throughout the year.

Lost or stolen cards can be replaced at a fee of £5 and a new card will be issued with the same expiry date as the original.

Those ordering the card online will have it posted to their home address (please allow 5 working days before your visit)

Issue 1 February 2020


Cerdyn Disgownt yw’r Cerdyn Gostyngiad Bwyd a Diod 2020 sy’n cynnig bwyd a diod am bris gostyngedig, ynghyd â chynigion arbennig cyfnodol i gwsmeriaid rheolaidd Caffi, Bar a Gril Spooner’s yng Ngorsaf Harbwr Porthmadog; Ystafelloedd De yng Ngorsaf Tan y Bwlch; a Chaffi De Winton yng Ngorsaf Caernarfon. Sylwch: bydd y cynllun hwn yn disodli holl gynlluniau disgownt blaenorol Spooner’s. Bydd pob cynllun blaenorol yn terfynu ar 30ain Ebrill 2020.

Mi fydd y cerdyn ar gael i unrhyw unigolyn sy’n 18 oed neu hŷn.

Bydd y Cerdyn Gostyngiad Bwyd a Diod yn ddilys am dair blynedd o’r dyddiad y dyroddwyd ac nid yw’n drosglwyddadwy. Mae hwn ar gael yn rhad ac am ddim. Dylai’r cerdyn gael ei lofnodi ar unwaith ar ôl ei dderbyn. Nodyn: Nid oes ffotograff ar y cerdyn hwn felly gallwn ofyn o bryd i’w gilydd am brawf adnabod y defnyddiwr a gofynnwn am eich amynedd gyda’r ymarfer hwn.

Bydd y cwmni yn cadw’r hawl i newid gostyngiadau sydd ar gael i ddeiliaid ar unrhyw adeg. Bydd y gostyngiadau cyfredol sydd ar gael ar adeg eu cyhoeddiad yn cael eu hysbysu i’r deiliad drwy llythyr ymuno.

Cynigion arbennig: O bryd i’w gilydd, bydd cynigion arbennig ar gael i ddeiliaid Cerdyn Gostyngiad Bwyd a Diod mewn sefydliadau Arlwyo a Manwerthu o amgylch y rheilffyrdd. Bydd y cynigion hyn yn cael eu cyfleu drwy e-gylchlythyr.

Nid yw’r cerdyn hwn yn rhoi hawl i’r deiliad gael gostyngiadau ar docynnau trên ag gwerthiannau siop.

Crewyd cronfa ddata sy’n cydymffurfio â GDPR i’w ddefnyddio am ddibenion masnachol ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi llofnodi eu bod yn caniatau i’w manylion gael eu defnyddio fel hyn. Ni fydd hyn yn cael ei drosglwyddo i eraill ond bydd yn cael ei ddefnyddio i wneud cynigion arbennig i ddeiliaid cardiau o bryd i’w gilydd drwy gydol y flwyddyn.

Gellir dislodi cardiau coll neu wedi eu dwyn am bris o £ 5 a rhoddir cerdyn newydd gyda’r dyddiad dod i ben gwreiddiol.

Bydd archebion cerdyn ar-lein yn cael ei bostio i’r cyfeiriad cartref (caniatewch 5 diwrnod gwaith cyn eich ymweliad).

Rhifyn 1 Chwefror 2020